Bolagsordning

BOLAGSORDNING
Matra Petroleum AB, org. nr 559082-2689

§ 1 Firma
Aktiebolagets firma är Matra Petroleum AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta lös och fast egendom samt bedriva konsultverksamhet inom oljebranschen som moderbolag leda och administrera sådan verksamhet och med ovanstående därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 34 000 000 kronor och högst 136 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 34 000 000 och högst 136 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamoter.

§ 7 Revisorer
Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Deltagande vid bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11 Ärenden på årsstämman
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter rakenskapsarets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val en eller flera justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 8 februari 2017.