Bolagsstämmor

Årsstämman är Matras högsta beslutande organ. Årsstämman kommer att hållas årligen i Stockholm. De aktieägare som är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande i tid har rätt att delta på stämman. Aktieägare som vill ha en särskild fråga behandlad skall skicka en skriftlig sådan önskan eller förslag till styrelsen senast 7 veckor före årsstämman.

På årsstämman finns styrelsen, ledningen och revisorerna tillgängliga för att svara på frågor rörande bolaget och dess verksamhet. Bokslutet läggs fram för godkännande. Årsstämman beslutar om val av och ersättningar för styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer.

Årsstämma 2019

Årsstämma i Matra Petroleum AB planeras att hållas i Stockholm den 23 maj 2019.

Årsstämma 2018

Årsstämma i Matra Petroleum AB hölls onsdagen den 23 maj 2018 på Finlandshuset på Snickarbacken 4 i Stockholm.

Dokument: