Bolagsstämmor

Årsstämman är Matras högsta beslutande organ. Årsstämman kommer att hållas årligen i Stockholm. Nästa årsstämma kommer att hållas den 23 maj 2018. De aktieägare som är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande i tid har rätt att delta på stämman. Aktieägare som vill ha en särskild fråga behandlad skall skicka en skriftlig sådan önskan eller förslag till styrelsen senast 7 veckor före årsstämman.

På årsstämman finns styrelsen, ledningen och revisorerna tillgängliga för att svara på frågor rörande bolaget och dess verksamhet. Bokslutet läggs fram för godkännande. Årsstämman beslutar om val av och ersättningar för styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer.

Årsstämma 2018

Årsstämma i Matra Petroleum AB kommer att hållas onsdagen den 23 maj 2018 kl. 16.00 på Finlandshuset på Snickarbacken 4 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 15.30.

Dokument: