Bolagsstämmor

Årsstämman är Matras högsta beslutande organ. Årsstämman kommer att hållas årligen i Stockholm. De aktieägare som är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande i tid har rätt att delta på stämman. Aktieägare som vill ha en särskild fråga behandlad skall skicka en skriftlig sådan önskan eller förslag till styrelsen senast 7 veckor före årsstämman.

På årsstämman finns styrelsen, ledningen och revisorerna tillgängliga för att svara på frågor rörande bolaget och dess verksamhet. Bokslutet läggs fram för godkännande. Årsstämman beslutar om val av och ersättningar för styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer.

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 i Matra Petroleum AB hölls torsdagen den 23 maj 2019 kl. 16.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Vid Matra Petroleum ABs årsstämma den 23 maj beslutade stämman att hänskjuta samtliga punkter avseende styrelseval till fortsatt stämma den 13 juni 2019, då något förslag till styrelse inte förelåg och styrelsen inte stod till förfogande för omval. Fortsatt stämma kommer hållas den 13 juni 2019 kl. 16.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 15.45.

Aktieägare som vill delta i den fortsatta stämman skall senast måndagen den 10 juni 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”Matra Petroleum AGM 2019”) eller per e-post till agm2019@matrapetroleum.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Dokument:

Årsstämma 2018

Årsstämma i Matra Petroleum AB hölls onsdagen den 23 maj 2018 på Finlandshuset på Snickarbacken 4 i Stockholm.

Dokument: