Revisorer

Bolagets revisor utses av bolagsstämman för att granska bolagets årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorernas rapportering till ägarna sker på årsstämman genom revisionsberättelsen.

På en extra bolagsstämma den 15 december 2016 valdes PwC som bolagets revisor, med revisorn Johan Rippe (född 1968) som huvudansvarig revisor för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2018. Johan Rippe är auktoriserade revisor och medlem i FAR.

PwC
Lilla Bommen 2
405 32 Göteborg
www.pwc.se