Brev till aktieägarna

Bäste aktieägare,

De viktigaste händelserna under det första kvartalet 2018 var att vi säkrade finansiering för ett accelererat borr- och utbyggnadsprogram under 2018 och avsiktsförklaringen om förvärv av producerande olje- och gasreserver i vårt verksamhetsområde. Dessa händelser ger oss möjlighet att fördubbla dagsproduktionen av olja och gas vid årets slut, vilket är vårt mål.

Vi planerar att öka investeringarna under 2018 till MUSD 11 (2017: MUSD 5,2) och accelerera takten i borr- och utbyggnadsprogrammet på bolagets olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle. Under de kommande månaderna planerar Matra att borra 24 nya brunnar för att öka olje- och gasproduktionen. Därtill har ett omfattande arbetsprogram inletts för att förbättra produktionen från befintliga brunnar genom renoveringar (workovers) och återöppnande av tidigare stängda brunnar.

Vi är också i färd med att slutföra förvärvet av 40 olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle, USA, från Melody Capital Partners, LP. Genom förvärvet tillförs vi bevisade reserver om cirka 4 miljoner fat oljeekvivalent som i mars 2018 producerade cirka 115 fat oljeekvivalent per dag.

Melody är en viktig finansiell partner för Matra och vi utökar vårt samarbete med Melody som tillhandahåller lånefinansiering för vårt borrprogram och som genom förvärvet blir en betydande aktieägare i Matra.

Under första kvartalet fortsatte ovanligt låga vintertemperaturer i norra Texas att påverka pipelines och kompressorer, vilket höll tillbaka produktionen. Med kort varsel fick vi också besked om att processanläggningen, som behandlar vår producerade gas, stängde för underhållsarbeten. Det resulterade i att gasproduktionen stängdes under två veckor i mars. Högre erhållna olje- och gaspriser kompenserade de lägre produktionsvolymerna och resulterade i att intäkterna ökade något från fjärde kvartalet 2017 och var i linje med första kvartalet 2017.

EBITDA och resultat var lägre, huvudsakligen till följd av lägre produktionsvolymer vilket resulterade i högre produktionskostnader per producerat fat oljeekvivalent och förluster på prissäkringskontrakt. Trots detta var kassaflöde från den löpande verksamheten positivt och ökade jämfört med fjärde kvartalet 2017.

Den svåra vintern är bakom oss. Vi har påbörjat den första borrningen i årets borrprogram, vi öppnar tidigare nedstängda oljebrunnar och programmet med renoveringar (workovers) av borrhål pågår. Som en följd ökade oljeproduktionen i april till 680 fat oljeekvivalent per dag, upp 16 procent jämfört med Q1. När det pågående förvärvet slutförs, kommer ytterligare fat att tillkomma.

Ökande produktion och högre oljepriser stödjer intäkter, kassaflöde och resultat. Som en lågkostnadsproducent av konventionell olja och gas har Matra en betydande operativ hävstång att förbättra den finansiella utvecklingen i takt med att produktionen fortsätter öka. Vår målsättning är att avsluta året med en fördubblad dagsproduktion och vi ser fram emot att uppdatera er om utvecklingen framöver.

23 maj 2018

Maxim Barskiy
Verkställande direktör