Brev till aktieägarna

Bäste aktieägare,

Det andra kvartalets viktigaste händelser var starten på vårt borr- och utvecklingsprogram samt slutförandet av CoreTerra-förvärvet. Hittills är resultaten från dessa aktiviteter lovande:

  • Produktionen under det andra kvartalet 2018 var 27 procent högre än under det första kvartalet
  • Nio oljebrunnar har borrats på Dial-licensen och vi har påbörjat den tionde borrningen
  • Åtta brunnar har färdigställts och gradvis tagits i produktion (fyra i juli och fyra i augusti)
  • Dagsproduktionen, brutto, nådde 900 fat oljeekvivalent i augusti

När jag utvärderar utvecklingen hittills blir slutsatsen att vi är på god väg att nå årets mål att dubbla dagsproduktionen av olja och gas till årsskiftet. Borrprogrammets strategiska målsättning är att sätta bevisade outbyggda reserver i produktion samt att genom att borra i delar av fältet som tidigare inte borrats, undersöka fältets utbredning och därmed potentialen för ytterligare reserver. Därtill pågår ett omfattande arbetsprogram som syftar till att förbättra produktionen från befintliga brunnar genom renoveringar (workovers) och återöppnande av tidigare stängda brunnar.

Genom förvärvet av CoreTerra har Matras tillgångsbas expanderat med ytterligare 40 olje- och gasrättigheter och uppskattade bevisade reserver om cirka 4,0 miljoner fat oljeekvivalent i Panhandle-regionen i Texas. Dessa tillgångar bidrar för närvarande med omkring 120 fat oljeekvivalent per dag till produktionen. De operativa resultaten från förvärvet inkluderades endast delvis i det finansiella resultatet för andra kvartalet då vi konsoliderar tillgångarna sedan början av juni, då förvärvet slutfördes. Från och med tredje kvartalet 2018 kommer produktionen från de förvärvade tillgångarna att konsolideras under hela kvartalet.

Under det andra kvartalet fortsatte den operativa verksamheten att förbättras, vilket återspeglas i en intäktsökning om 20 procent jämfört med föregående år. De finansiella resultaten påverkades dock av prissäkringar på olja som inte har gjort det möjligt för Matra att fullt ut realisera den senaste tidens oljeprisuppgång. Prissäkringspositionerna löper till årsslutet 2018. I takt med att produktionen ökar, med nya brunnar i produktion och full effekt från förvärvet, minskar effekterna av prissäkringar gradvis under andra halvåret. Därmed ges möjlighet till en väsentligt förbättrad finansiell utveckling framöver.

24 augusti 2018

Maxim Barskiy
Verkställande direktör