Brev till aktieägarna

Bäste aktieägare,

Matras mål för 2018 var att borra 24 brunnar och att dubbla dagsproduktionen till årsskiftet. 17 brunnar borrades och färdigställdes och den eftersträvade produktionskapaciteten uppnåddes. De genomsnittliga produktionsvolymerna har dock inte varit hållbara på nivåerna som initialt uppnåddes i slutet av 2018, och de är fortsatt exponerade för processkapacitet hos mottagare av gas, väderförhållanden och löpande investeringar. Borrning av de sista sju brunnarna i programmet senarelades på grund av väderförhållanden och den snabba oljeprisnedgången under fjärde kvartalet som påverkade kassaflödet och förväntad avkastning från nya brunnar.

Under 2018 investerade Matra MUSD 13 i borrningar och förvärvet av CoreTerra som ökade olje- och gasreserverna och produktionen. För att finansiera investeringarna utökades samarbetet med vår finansiella partner Melody Capital Partners, som finansierade borrprogrammet med ett utökat mezzaninelån och blev tioprocentig aktieägare i Matra Petroleum genom förvärvet.

Under de tre första kvartalen 2018 kunde vi realisera sekventiellt högre olje- och gaspriser. Under fjärde kvartalet ökade dock volatiliteten och priserna sjönk märkbart. Under fjärde kvartalet noterade vi såväl årets högsta som årets lägsta oljepriser. För helåret 2018 ökade de genomsnittliga realiserade oljepriserna medan gaspriserna var oförändrade. Matras intäkter ökade till följd av högre produktion och priser.

Resultatet ökade jämfört med 2017. Förvärvspriset för CoreTerra-förvärvet var lägre än det beräknade nuvärdet på de förvärvade olje- och gastillgångarna enligt reservvärderingen, vilket medförde en positiv resultateffekt i form av negativ goodwill om MUSD 5,2. Samtidigt påverkades resultatet negativt av hedgingförluster.

Lägre oljepriser i slutet av 2018 och början av 2019 har minskat kassaflödet och likviditeten, vilket begränsar bolagets aktiviteter och påverkar produktion och finansieringsmöjligheter negativt. Vi fokuserar för närvarande på att förlänga och/eller refinansiera bolagets skulder som i sin helhet förfaller 2019, samt på att stärka likviditeten. Vi förhandlar med bolagets långivare i syfte att skyndsamt förbättra den finansiella situationen.

29 april 2019

Maxim Barskiy
Verkställande direktör