Brev till aktieägarna

Bäste aktieägare,

Matra gjorde viktiga framsteg och redovisar väsentlig tillväxt och finansiella förbättringar för 2017:

– Framgångsrika borrningar
– Olje- och gasproduktionen ökade med 19%
– Intäkterna ökade med 63%
– EBITDA blev positiv och periodens resultat förbättrades
– Långfristiga skulder omstrukturerades
– Emissioner om 5,7 MUSD genomfördes
– Notering på Nasdaq First North i Stockholm

Den finansiella utvecklingen under 2017 drevs av lyckade borrningar, produktionsoptimering och löpande kostnads- och effektivitetsförbättringar. Intäkter, EBITDA och kassaflöde gynnades också av högre olje- och gaspriser. Investeringarna ökade genom fler borrningar som främst finansierades genom nyemissioner i början på året och rörelsekapital, vilket medförde en minskning av likvida medel.

Matras tillgångsbas erbjuder betydande utbyggnadsmöjligheter och vi arbetar vidare med att optimera borrningar och produktion. Under 2017 borrades och färdigställdes framgångsrikt 10 nya produktionsbrunnar och en brunn för avlägsnande av saltvatten. Brunnarna producerar över förväntan som ett resultat av att metoderna för borrning och färdigställande fortsätter förbättras. Som ett resultat ökade olje- och gasproduktionen med 19 procent under 2017.

Resultatet från de nya brunnarna har beaktats i Matras uppdaterade utbyggnadsplan och reservrapport som reflekterar högre förväntningar på den finansiella avkastningen från nya brunnar som borras framöver. Matras tillgångar inkluderar 21 miljoner fat oljeekvivalent av bevisade olje och gasreserver, varav det mesta ännu inte byggts ut för produktion. Vi har kartlagt över 440 borrplatser för nya brunnar för att öka produktionen mot Matras långsiktiga produktionsmål om 6000 fat oljeekvivalent per dag.

Matra ökar nu takten i borr- och utbyggnadsprogrammet på olje- och gasrättigheterna i Texas Panhandle, mot bakgrund av uppmuntrande borresultat och, förbättrad finansiell utveckling 2017 samt högre olje- och gaspriser under 2017. Under 2018 planerar Matra att borra 24 nya brunnar för att öka olje- och gasproduktionen. Därtill kommer ett omfattande arbetsprogram att inledas med att förbättra produktionen från befintliga brunnar genom renoveringar (workovers) och återöppnande av tidigare stängda brunnar. Investeringarna kommer att dubbleras till MUSD 11 (2017: MUSD 5,2) och finansieras genom operativt kassaflöde och tillgängliga lån.

Vi är också i färd med att förvärva 22 ytterligare producerande olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle-regionen. Genom detta förvärv utökar vi de bevisade reserverna med cirka 4,0 miljoner fat oljeekvivalent och tillförs produktion om cirka 100 fat oljeekvivalent per dag. Genom transaktionen adderar vi bevisade reserver, utvecklingspotential samt ytterligare kassaflöde från befintlig produktion från tillgångar som vi är väl bekanta med i egenskap av operatörer för tillgångarna.

Ökad borraktivitet och förvärv förväntas medföra snabb produktionstillväxt framöver. Ökande produktion och högre olje- och gaspriser bidrar till Matras intäkter, kassaflöde och resultat. Vi är väl positionerade för att fortsätta att förbättra den finansiella utvecklingen och avkastningen till aktieägarna under de kommande åren.

27 april 2018
Maxim Barskiy
Verkställande direktör