Brev till aktieägarna

Bäste aktieägare,

Under det tredje kvartalet 2018 fortsatte genomförandet av borr- och utvecklingsprogrammet vilket resulterade i accelererad tillväxt och fortsatta sekventiella operativa och finansiella förbättringar:

  • Produktionen under Q3 var 23% högre än under Q2 och 43% högre än under Q1
  • 17 brunnar har hittills borrats på Dial- och Lyallicenserna i år, varav 12 hade färdigställts vid utgången av Q3 och 5 färdigställs under Q4
  • I början av oktober uppnåddes en dagsproduktion om 1 000 fat oljeekvivalent
  • Intäkterna under Q3 ökade med 24% från Q2 och 37% från Q1
  • EBITDA förbättrades till 0,5 MUSD från att ha varit negativt under första halvåret

De nya brunnarna presterar väl och motiverar fortsatt utveckling av licenserna i Texas Panhandle. Årets borrprogram, som omfattar 24 brunnar, kommer att förlängas in i nästa år eftersom vi nu kommer in i vintersäsongen, med fler utmaningar och minskad borrtakt. När det nuvarande programmet slutförts planerar vi att lansera ett utökat borrprogram för 2019. Med tillskott från de nya brunnar som färdigställs under Q4 är produktionsmålet alltjämt inom räckhåll och vi förväntar oss fortsatta produktionsökningar 2019.

Den förbättrade finansiella utvecklingen under tredje kvartalet kan tillskrivas den ökade produktionen, högre erhållna priser och bättre kostnadseffektivitet. Olje- och gaspriserna fortsatte att stiga under kvartalet. De negativa effekterna av prissäkringar som påverkade första halvårets resultat klingade av och produktionskostnaderna per fat oljeekvivalent minskade.

Framöver förväntar vi oss fortsatta finansiella förbättringar och ökade kassaflöden genom ökad produktion och gynnsamma olje- och gasmarknader. Hittills under fjärde kvartalet har oljemarknaden varit volatil med lägre oljepriser medan gaspriserna stigit kraftigt. Ökade kassaflöden från verksamheten möjliggör ytterligare investeringar under det kommande året och förbättrar våra möjligheter att reducera finansieringskostnaderna genom att tillvarata bättre lånemöjligheter.

Utsikterna är lovande när vi fortsätter våra ansträngningar att transformera Matra Petroleum genom framgångsrika borrningar, produktionstillväxt, operativa förbättringar och minskade lånekostnader med ambitionen att fortsätta öka värdet på våra olje- och gasreserver och förbättra resultatet på sista raden.

23 november 2018

Maxim Barskiy
Verkställande direktör