Brev till aktieägarna

Bäste aktieägare,

Vi kan nu sammanfatta Matra Petroleums första räkenskapsår efter noteringen på Nasdaq First North i Stockholm i våras.

Matra gjorde viktiga framsteg och redovisar väsentlig tillväxt och finansiella förbättringar för 2017:

– Olje- och gasproduktionen ökade med 19%
– Intäkterna ökade med 63%
– EBITDA blev positiv och periodens resultat förbättrades
– Långfristiga skulder omstrukturerades
– Emissioner om 5,7 MUSD genomfördes

Utvecklingen under 2017 styrdes av lyckade borrningar, produktionsoptimering och löpande kostnads- och effektivitetsförbättringar. Intäkter, EBITDA och kassaflöde gynnades också av högre olje- och gaspriser. Investeringarna ökade genom fler borrningar som främst finansierades genom nyemissioner i början på året och rörelsekapital, vilket medförde att likvida medel minskade.

10 nya produktionsbrunnar och en brunn för avlägsnande av saltvatten borrades och färdigställdes framgångsrikt. Brunnarna producerar över förväntan som ett resultat av att metoderna för borrning och färdigställande fortsätter förbättras. Resultatet från de nya brunnarna har beaktats i Matras uppdaterade utbyggnadsplan och reservrapport som reflekterar högre förväntningar på den finansiella avkastningen från nya brunnar som borras framöver. Matra har kartlagt över 400 borrplatser för nya brunnar för att öka produktionen mot Matras långsiktiga produktionsmål om 6 000 fat oljeekvivalent per dag.

Olje- och gasproduktionen under det fjärde kvartalet 2017 var högre än motsvarande kvartal föregående år, men den var lägre än under det tredje kvartalet 2017. Den lägre produktionen var ett resultat av de ovanligt låga temperaturerna i norra Texas under december, vilket påverkade rörledningar och kompressorer. Högre erhållna olje- och gaspriser bidrog till att intäkterna var i nivå med tredje kvartalet 2017 och 16% högre jämfört med det fjärde kvartalet 2016.

EBITDA under kvartalet stärktes ytterligare jämfört med tredje kvartalet 2017 och fjärde kvartalet 2016. Resultatet för det fjärde kvartalet påverkades negativt av en orealiserad förlust på prissäkringar om TUSD 453. Omvärderingen baserades på högre olje- och gaspriser vid årsskiftet, som ännu ej reflekterats i försäljningsintäkterna. Prissäkringarna avser framtida produktion för vilken realiserade erhållna priser redovisas under 2018.

Högre olje- och gaspriser stödjer intäkter, kassaflöde och resultat under 2018. Matras tillgångsbas erbjuder väsentliga utbyggnadsmöjligheter och vi är fortsatt fokuserade på att optimera borrningar och produktion. Vårt mål är att verkställa ett omfattande program för att underhålla gamla brunnar och inleda årets borrprogram under det andra kvartalet i år för att möjliggöra ytterligare tillväxt och fortsatta finansiella förstärkningar.

21 februari 2018

Maxim Barskiy
Verkställande direktör