Media

22-02-2019

Fjärde kvartalet 2018 (fjärde kvartalet 2017)16-01-2019

Värdet på Matra Petroleums olje- och gasreserver, netto, beräknas ha ökat med 75% till 265 miljoner USD (151 miljoner USD*) per den 31 december 2018 (diskonterat nuvärde "PV10"). De bevisade olje- och gasreserverna uppskattas till 22 758 tusen fat oljeekvivalent ("MBOE") (20 964 MBOE*). Ökningen av reserverna och deras värde är hänförlig till framgångsrika borrningar, ett förvärv och högre olje- och gaspriser.23-11-2018

 Tredje kvartalet 2018 (tredje kvartalet 2017)17-10-2018

Matra Petroleums olje- och gasproduktion*, brutto, ökade med 25% under det tredje kvartalet 2018 och uppgick till 76 814 fat oljeekvivalent ("boe") (Q2 2018: 61 530 boe). Den genomsnittliga olje- och gasproduktionen ökade till 835 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (Q2 2018: 676 boepd). I början av oktober nådde dagsproduktionen 1 000 boepd.14-09-2018

Matra Petroleums genomsnittliga olje- och gasproduktion*, brutto, ökade med 12% i augusti 2018 till 855 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (juli 2018: 762 boepd) och med 26% jämfört med den konsoliderade genomsnittliga dagsproduktionen under andra kvartalet 2018 (676 boepd).24-08-2018

Andra kvartalet 2018 (andra kvartalet 2017)11-07-2018

Matra Petroleums olje- och gasproduktion* under det andra kvartalet 2018 ökade med 27% till 744 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (Q1 2018: 588 boepd).05-06-2018

Matra Petroleum AB och det helägda dotterbolaget Matra Terra LLC ("Matra" eller "Bolaget") och företag som kontrolleras av Melody Capital Partners, LP ("Melody") har slutfört förvärvet som offentliggjordes den 14 mars 2018, enligt vilket Matra förvärvar 40 olje- och gasrättigheter med bevisade reserver om cirka 4,0 miljoner fat oljeekvivalent[1] i Panhandleregionen i Texas ("Tillgångarna"), med tillträde per den 1 april 2018. Köpeskillingen uppgår totalt till MUSD 6,2 och erläggs genom övertagande av lån om MUSD 4 och genom att Matra emitterar ett skuldebrev om MUSD 2,2. Skuldebrevet skall kvittas mot nyemitterade aktier i Matra genom en riktad emission om 4 593 435 aktier till Melody ("Aktieemissionen"), vilket offentliggjordes 3 april 2018. Aktieemissionen värderades till MUSD 2,2 och motsvarar 10,38 procent av utestående aktier i Matra efter transaktionens genomförande.23-05-2018

Årsstämman 2018 i Matra Petroleum AB ("Matra Petroleum" eller "Bolaget") hölls idag den 23 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.23-05-2018

Första kvartalet 2018 (första kvartalet 2017)1 2 3 4