Media

30-04-2018

Matra Petroleum har offentliggjort årsredovisningen för 2017. Den är nu tillgänglig på www.matrapetroleum.com.23-04-2018

Aktieägarna i Matra Petroleum AB, org. nr 559082-2689, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 16.00 på Finlandshuset på Snickarbacken 4 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 15.30.03-04-2018

Matra Petroleum planerar att dubblera investeringarna under 2018 till MUSD 11 (2017: MUSD 5,2) för att accelerera takten i borr- och utbyggnadsprogrammet på bolagets olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle. Med början i maj planerar Matra att borra 24 nya brunnar under 2018 för att öka olje- och gasproduktionen. Därtill kommer ett omfattande arbetsprogram att inledas för att förbättra olje- och gasproduktionen från befintliga brunnar genom renoveringar (workovers) och återöppnande av tidigare stängda brunnar.14-03-2018

Matra Petroleum AB ("Matra") och företag som kontrolleras av Melody Capital Partners, LP ("Melody") har undertecknat en avsiktsförklaring enligt vilken Matra skall förvärva 22 olje- och gasrättigheter med bevisade reserver om cirka 4,0 miljoner fat oljeekvivalent och en nuvarande produktion om cirka 100 fat oljeekvivalent per dag i Texas Panhandle, USA. Köpeskillingen uppgår till MUSD 6,2 genom övertagande av lån och en riktad aktieemission till Melody. Melody kommer därtill att tillhandahålla upp till MUSD 10 i ytterligare finansiering för Matras borr- och utbyggnadsprogram 2018.21-02-2018

Fjärde kvartalet 2017 (fjärde kvartalet 2016)11-01-2018

Matra Petroleums olje- och gasreserver, netto, uppskattas per 30 november 2017 till 21 miljoner fat oljeekvivalent ("MBOE"), med ett diskonterat nuvärde (PV10) om 151 MUSD baserat på beräknade olje- och gaspriser om USD 50,73 per fat respektive 3,04 per MMBtu. Reserverna finns på Matras 130 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 435 hektar (38 140 acres) i Panhandle-regionen i Texas, USA. Matra producerade under 2017 preliminärt 244 934 fat oljeekvivalent brutto (2016: 206 429), motsvarande 671 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (2016: 564 boepd) i snitt.23-11-2017

Tredje kvartalet 2017 (tredje kvartalet 2016)29-08-2017

Mot bakgrund av stormen Harveys omfattande skadeverkningar och översvämningar i södra Texas i USA, lämnar Matra Petroleum följande uppdatering kring företagets verksamhet och färdigställande av brunnar.24-08-2017

Andra kvartalet 2017 (andra kvartalet 2016)11-07-2017

Matra Petroleum fortsätter att rationalisera produktionen och tillföra lönsam olje- och gasproduktion genom nya borrningar och därmed ersätta lågpresterande brunnar som inte är lönsamma under rådande marknadsförhållanden. Sammanlagt åtta nya brunnar borrades på Dialområdet under andra kvartalet 2017.1 2 3 4