Pressmeddelande

Regulatoriska pressmeddelanden

08-10-2019

Den 31 augusti 2019 meddelade Matra Petroleum AB (”Matra”) att Nasdaq Stockholm (”Börsen”) hade notifierat Matra Petroleum om att bolaget inte uppfyller listningsavtalet och att en avlistningsprocess därför inletts. Börsen har idag informerat Matra Petroleum AB om avnotering enligt följande:31-08-2019

Nasdaq har notifierat Matra Petroleum om att bolaget inte uppfyller listningsavtalet och att en avlistningsprocess från Nasdaq First North därför inletts. Matra Petroleum överväger notifieringen och sin rätt att kommentera beslutet.13-06-2019

Vid den fortsatta årsstämman 2019 i Matra Petroleum AB som hölls idag den 13 juni 2019 behandlades följande:10-06-2019

Matra Petroleums kreditgivare, enligt kreditavtal med Legacy Texas Bank och Melody Business Finance, har i förtid sagt upp samtliga lån till Matras amerikanska dotterbolag, totalt minst 73,6 miljoner USD, till omedelbar betalning.05-06-2019

Den 22 maj 2019 offentliggjorde Matra Petroleum att bolaget utvärderar ett domstolsbeslut om ”temporary restraining order and injunction” mot Matra Petroleum ABs amerikanska dotterbolag som ytterligare begränsar bolagets likviditet och refinansieringsmöjligheter.03-06-2019

Som tidigare kommunicerats den 22 och 23 maj 2019 har samtliga nuvarande styrelseledamöter i Matra Petroleum AB avböjt omval och meddelat att de har för avsikt att avgå. Styrelseledamöterna Eric Forss, ordförande, Ekaterina Konshina och Frank Lytle har nu avgått på egen begäran.23-05-2019

Årsstämman 2019 i Matra Petroleum AB (”Matra Petroleum” eller ”Bolaget”) hölls idag den 23 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut:22-05-2019

En amerikansk domstol har utfärdat en ”temporary restraining order and injunction” mot Matra Petroleum ABs amerikanska dotterbolag som ytterligare begränsar bolagets likviditet och refinansieringsmöjligheter
157th Judicial District Court i Harris County, Texas, USA, har beviljat en ansökan om en ”temporary restraining order and temporary injunction” som ingivits av en av Matra Petroleum USA Incs fordringsägare. Enligt domstolsbeslutet förhindras Matra Petroleum ABs amerikanska dotterbolag* att överlåta tillgångar och att omstrukturera något av Matra Petroleums amerikanska dotterbolag, eller deras tillgångar eller skulder, eller ändra organisationsform eller ägandet i Matra Petroleums amerikanska dotterbolag. Därutöver har domstolen beordrat Matra Petroleums amerikanska dotterbolag att reglera samtliga koncerninterna lån och leverantörsskulder med Matra Petroleum USA Inc.29-04-2019

Bolagets revisor lämnar en upplysning i sin revisionsberättelse om väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift. Den upplysningen återges nedan i sin helhet:24-04-2019

Aktieägarna i Matra Petroleum AB (publ), org. nr 559082-2689, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 16.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 15.45.1 2 3 4